Meteen naar de inhoud

Asbestinventaris

Erkenning Confederatie Bouw: asbestherkenning en asbestinventarisatie.

Er is steeds meer nood aan informatie over aanwezigheid van asbest in oudere woningen.
Er is reeds zorgplicht en weldra meldingsplicht bij verkoop van woning met asbest. 
Wat mag blijven en wat niet?
Wat zijn de gevolgen naar renovatiekosten toe?
Een asbestinventaris biedt duidelijkheid.

Aan de opmaak van een asbestinventaris, gaat een plaatsbezoek vooraf waarbij het gebouw systematisch en grondig geïnspecteerd wordt op asbesthoudende materialen.
De technische informatie van het gebouw, zijn historiek en plannen worden ter voorbereiding van dit onderzoek steeds opgevraagd.
Op basis van de studie, expertise, visuele waarnemingen en monsterafname met labo-analyse wordt een vaststelling gemaakt.
De resultaten worden overzichtelijk weergegeven in de asbestinventaris.
Dit verslag bevat eveneens een advies naar veiligheid, onderhoud, beheer of verwijdering van asbesthoudende materialen naargelang hun gezondheidsrisico.
Als vastgoedexperten werken we hiervoor vlot samen met architecten en bouwheren.

Er zijn 2 soorten asbest-inventaris:

1. Niet-desctructieve asbestinventaris:
Registratie van alle waarneembare asbesthoudende of asbestverdachte materialen die een risico kunnen vormen bij normaal gebruik. Dit zonder beschadigingen toe te brengen aan de materialen voor dit onderzoek.

2. Destructieve asbestinventaris.
Hier kan men voorafgaandelijk aan de sloop, ook de ingesloten asbestmaterialen onderzoeken, om deze nadien te laten verwijderen op de meest veilige manier. Een sloopinventaris – nu sloopopvolgingsplan bevat als belangrijk onderdeel een asbestinventaris.

De federale arbeidswetgeving en de Vlaamse Milieuwetgeving zijn hier van toepassing. (Bron wetgeving OVAM) De federale arbeidswetgeving ter bescherming van werknemers (Codex over het welzijn op het werk) verplicht elke werkgever om zijn of haar werknemers te beschermen tegen asbestrisico’s.
De werkgever is verplicht om over een asbestinventaris te beschikken voor alle locaties waar werknemers tewerkgesteld worden, ongeacht het bouwjaar.
Met de goedkeuring van het Actieplan Asbestafbouw (20 juli 2018) besliste de Vlaamse Regering dat voor alle gebouwen met risicobouwjaar (<2001) een asbestinventaris verplicht zal worden bij de verkoop. Deze verplichting zal vermoedelijk einde 2021 of begin 2022 van kracht worden. Omdat het belangrijk is zo snel mogelijk het asbestpassief in kaart te brengen voor alle Vlaamse gebouwen met een risicobouwjaar (<2001) besliste de Vlaamse Regering ook dat alle gebouwen uiterlijk tegen 2032 over een asbestinventaris moeten beschikken. Zo’n asbestinventaris zal opgemaakt moeten worden door een erkend expert op basis van een standaard inspectieprotocol.
De asbestdeskundige zal elk asbestinventaris registreren in een daartoe te ontwikkelen centrale databank. Het is de bedoeling de asbestinventaris voor woningen ook op te nemen in het reeds aangekondigde initiatief van de Woningpas. 
De maatregel kadert in het plan van de Vlaamse overheid om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken en te onderscheiden van ander puin voor een optimale recyclage van bouwmaterialen. 

Bij sloop In Vlaanderen geldt de verplichte opmaak van een sloopopvolgingsplan voor de gehele of gedeeltelijke sloop van infrastructuurwerken (> 250 m³), residentiële gebouwen (> 5.000 m³) en niet-residentiële gebouwen (> 1.000 m³) bij de aanvraag tot omgevingsvergunning sloop. In een sloopopvolgingsplan wordt een inventaris opgemaakt van alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de geplande sloop- en afbraakwerken.
En ook een destructieve asbestinventarisatie zit hierin dus vervat. Verder bevat het sloopopvolgingsplan aandachtspunten en eventuele uitvoeringsbepalingen voor de aanpak van de selectieve sloop- en afbraakwerken.

Kuub-experten BVBA
Hoogstraat 5 B2
9600 Ronse
BE0720.744.444

Contacteer ons: +32 498 72 10 90